สพอ.ขาณุฯ ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร

สพอ.ขาณุฯ ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาด ทีมกิ่งกาชาด อำเภอขาณุวรลักษบุรี พัฒนาการ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และทีมปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ตามเป้าหมายการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายฯ ในพื้นที่ตำบลยางสูง โดยให้การสงเคราะห์ถุงยังชีพจำนวน 76 ครัวเรือน ดังนี้
หมู่ที่ 1 จำนวน 16 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 จำนวน 22 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 จำนวน 7 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 จำนวน 6 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 จำนวน 17 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 จำนวน 4 ครัวเรือน
โดยได้รับสนับสนุนถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ครัวเรือนละ 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับครอบครัวต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ข่าว/ภาพ : สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 11 times, 1 visits today)