สพอ.ขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร

สพอ.ขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาด ทีมกิ่งกาชาด อำเภอขาณุวรลักษบุรี พัฒนาการอำเภอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และทีมปฏิบัติการตำบลบ่อถ้ำ และตำบลดอนแตง ลงพื้นที่ขจัดความยากจน แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP โดยมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน จำนวน 8 ครัวเรือน ได้แก่
1.นางสาวแจ่ม ทองดอนมาก หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อถ้ำ
2. นายประวิทย์ โตแย้ม หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อถ้ำ
3. นายทอน เสนารอด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อถ้ำ
4. นายปรุง เต่าเล็ก หมู่ 1 ตำบลบ่อถ้ำ
5. นายไพสาร นิลาพันธุ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแตง
6. นายเสวย แสนหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแตง
7. นางทอง บุตรราช หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแตง
8. นางจำรัส กำเนิดเกิด หมู่ 7 ตำบลดอนแตง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) และพูดคุยให้กำลังใจครัวเรือนยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายมิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านรายได้ และมิติด้านสุขภาพ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ข่าว/ภาพ : สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#TPMAP2565

(Visited 17 times, 1 visits today)