ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน-ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ดาวน์โหลด

ประกาศ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0404.2/ว 0748 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ดาวน์โหลด