สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง

พัฒนาการอำเภอขนอม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน