สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางทิพาภรณ์ เกตทิพย์

พัฒนาการอำเภอขนอม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน