พช.ขามทะเลสอ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอขามทะเลสอ

📣ข่าวสาร ติดตาม อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา📣

🔅พช.ขามทะเลสอ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอขามทะเลสอ🔅

📋วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอขามทะเลสอ พร้อมด้วยนายสุรรกุล แสนลา  ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือผู้แทน จำนวน 18 กองทุน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

✨ ในการนี้ นายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ ได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุม ดังนี้✨

  1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  2. กิจกรรมที่นำไปสู่หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด
  3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  5. แนวทางการใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🏢ณ ห้องประชุมอำเภอขามทะเลสอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอขามทะเลสอ

#จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_ขามทะเลสอ

📌สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา📌

(Visited 3 times, 1 visits today)