พช.คำตากล้า เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำบลแพด

พช.คำตากล้า เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำบลคำตากล้า

พช.คำตากล้า ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ร่วมกับเครือข่าย​กองทุน​แม่ของแผ่นดิน​อำเภอคำตากล้า