พช.คำตากล้าลงพื้นที่เเละเข้าร่วมการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางจันทรา ฤาชา บ้านโนนไทรทอง 30 หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า โดยใช้งบประมาณ “ทุนปัญญา” ในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า”กองทุนแม่ดูแลคนยากไร้ “โดย สพอ.คำตากล้าได้นำมอบผ้าห่มและปัจจัย

เข้าชม 23 ครั้ง

นางสาวอรอนงค์ พรมแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้
นางสาวธราภรณ์ บับพาน นายฉลองรัตน์ พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางจันทรา ฤาชา บ้านโนนไทรทอง 30 หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า โดยใช้งบประมาณ “ทุนปัญญา” ของบ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า”กองทุนแม่ดูแลคนยากไร้ “โดย สพอ.คำตากล้าได้นำมอบผ้าห่มและปัจจัย
**ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินงานดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19**

(Visited 23 times, 1 visits today)