พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยดินดำ หมู่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เข้าชม 14 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09 : 00 น.

นางสาวอรอนงค์ พรมแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้
นายฉลองรัตน์ พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยดินดำ หมู่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

**ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินการดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19**

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์พช.คำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

(Visited 14 times, 1 visits today)