ลงพื้นที่ติดตามผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒

เข้าชม 5 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ ๒๖ เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ การประกวดกิจกรรม โซนเหนือ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
ในการนี้ นางสาวอรอนงค์ พรมแสง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้าและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำต้นแบบ นางเพชรรินทร์ ศรีคำภา บ้านตาดเหนือ ม.๑๗ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครโดยมีกิจกรรมการประกวด ดังนี้
๑.ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น
๒.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทรางวัลผู้นำทางศาสนา
๓.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร
๔.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ

(Visited 5 times, 1 visits today)