ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นางสาวอรอนงค์ พรมแสง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า ดำเนินการประชุมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความั่นคงทางอาหาร สู๋ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

(Visited 9 times, 1 visits today)