ติดตามการพัฒนาและขยายผลต่อยอดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลแพด

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอรอนงค์ พรมเเสง รักษาราชการเเทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้
นางสาวธราภรณ์ บับพาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวอติพร สกุลเดช นางสาวอภิรดี พิมพิลาย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตาม และให้กำลังใจการพัฒนาและขยายผลต่อยอดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านตาดเหนือ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
จังหวัดสกลนคร โดยผู้นำชุมชนในตำบลแพดสามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

(Visited 3 times, 1 visits today)