ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอรอนงค์ พรมแสง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำตากล้า

" เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 " ***Change for Good***