พช.ขามสะแกแสง ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference

🎯ที่นี่..อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 🏞️พช.ขามสะแก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ขามสะแกแสง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอขามสะแกแสง ครั้งที่ 5/2564

🎯ที่นี่..อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 🏞️สพอ.ขามสะแ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ขามสะแกแสง รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎯ที่นี่..อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 🏞️พช.ขามสะแก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ขามสะแกแสง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

🎯ที่นี่..อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 🏞️พช.ขามสะแก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ขามสะแกแสง ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

📍ที่นี่ …อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ☘️ สพอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎯ที่นี่..อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 📢ร่วมการประช [...]
อ่านเพิ่มเติม