นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย

พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง

นางราไวย์ ศิริวงศ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลเมืองนาท ตำบลพะงาด และตำบลโนนเมือง

นายวรพล เหล็กคงสันเทียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองเกษตร ตำบลชีวึก ตำบลหนองหัวฟาน และตำบลขามสะแกแสง

นางสาวสมฤทัย มุ่งกลาง

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาวสุภัทรตรา เฉื่อยกลาง

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาวชณิการ์ ไกรษร

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอขามสะแกแสง

(Visited 653 times, 1 visits today)