นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน

พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง

นายดิเรก สารพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองหัวฟาน ตำบลพะงาด และตำบลเมืองเกษตร

นางภูริตา ทองเดชะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชีวึก และตำบลขามสะแกแสง

นางสาวจุฑามาศ จันทรประทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองนาท และตำบลโนนเมือง

นางสาวชณิการ์ ไกรษร

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอขามสะแกแสง

(Visited 766 times, 1 visits today)