ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอ/รับรองความถูกต้อง และคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และกชช.2ค ประจำปี 2564 ตำบลเมืองนาท

🎯ที่นี้..ขามสะแกแสง
🕗วันที่ 18 ตุลาคม 2564
🌄นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอ/รับรองความถูกต้อง และคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และกชช.2ค ประจำปี 2564 ตำบลเมืองนาท
🌅ตามโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กชช.2ค โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ร่วมเวทีรับรองคุณภาพ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลในฐานะคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ จปฐ. และกชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
📍ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.ขามสะแกแสง
(Visited 2 times, 1 visits today)