สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา

นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน

พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน