พช. คำม่วง ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง

@สพอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์@

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน พช. คำม่วง ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ทุ่งคลอง ม.1 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง

เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ/ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(Visited 20 times, 1 visits today)