อำเภอคำม่วง มอบวัสดุประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

@ สพอ.คำม่วง วันที่ 6 สิงหาคม 2562 รท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคำม่วง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ อช. ร่วมมอบวัสดุประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ขอรับการสนับสนุนอาชีพ จากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละ 5,000 บาท จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ นันตะลา บ้านเลขที่ 206 บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน และจากการสนับสนุนของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคำม่วง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสหชัย วงศ์ษาเนา บ้านเลขที่ 108 บ้านคำเมย หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน โดยมอบวัสดุสนับสนุนอาชีพ ได้แก่ ลูกปลาดุก รวมจำนวน 6,000 ตัว และอาหารปลา จำนวน 8 กระสอบ/ 160 กิโลกรัม มีนางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำนวยความสะดวกและประสานงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและคืนผู้ผ่านการบำบัดสู่สังคมที่ดีต่อไป

(Visited 33 times, 1 visits today)