สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว

จังหวัดยโสธร

นายสมศักดิ์ ไกรเดช

พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2565