นายสานิตย์ พิจารณ์

พัฒนาการอำเภอคำชะอี

นายวีระ มะลาดวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองเอี่ยน ตำบลเหล่าสร้างถ่อ และตำบลบ้านซ่ง

นายประสบ ยืนยั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านค้อ และตำบลโพนงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลคำชะอี และตำบลคำบก

นางสาวพรพิมล ผิวผ่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเหล่า และตำบลน้ำเที่ยง

(Visited 449 times, 1 visits today)