พช.คำชะอี รับการตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  นายช่าง อบต.คำชะอี และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) รับการตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พ.ศ. 2563  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระราชกำหนดฯ รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมี นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ จากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 3 แปลง ดังนี้

  1. แปลงนายทองปุ่น คลังวงษ์ บ้านเหล่า หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ขนาด 3 ไร่
  2. แปลงนายพิน สุวรรณไตรย์ บ้านคำชะอี หมู่ 11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ขนาด 3 ไร่
  3. แปลงพ.ต.อ. สมเกียรติ สุขมาก บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ 2 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ขนาด 3 ไร่

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร  ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ภาพ/ข่าว โดย ทีมงาน พช.คำชะอี

#โคกหนองนา

#ป.ป.ช.

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 25 times, 1 visits today)