ประวัติความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน เดิมมีฐานะเป็นส่วนพัฒนาการท้องถิ่น สังกัดกรมมหาดไทย และได้รับการยกฐานะเป็นกรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2505

อำเภอคำชะอี  เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เมื่อจังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จึงขึ้นเขตการปกครองอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่า เมืองนครพนมเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครในอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บนฝั่งขวา ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ส่วนตำนานเมืองโครตรบูรณ์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร สรุปว่าอำเภอคำชะอีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรณ์ อันรุ่งเรืองในอดีต

 

อำเภอคำชะอี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านซ่ง (Ban Song) 7 หมู่บ้าน
2.คำชะอี (Khamcha-i) 14 หมู่บ้าน
3.หนองเอี่ยน (Nong Ian) 10 หมู่บ้าน
4.บ้านค้อ (Ban Kho) 11 หมู่บ้าน
5.บ้านเหล่า (Ban Lao) 11 หมู่บ้าน
6.โพนงาม (Phon Ngam) 10 หมู่บ้าน
7.เหล่าสร้างถ่อ(Lao Sang Tho) 7 หมู่บ้าน
8.คำบก (Kham Bok) 6 หมู่บ้าน
9.น้ำเที่ยง (Nam Thiang) 12 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี ตั้งอยูู่ที่ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี หลังใหม่ ชั้น 1  ถนนมุกดาหาร – กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110 มีบุคลาการ 5 คน ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ 1 คน พัฒนาการ 4 คน

(Visited 563 times, 2 visits today)