ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

หนังสือราชการ

แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) สำหรับจังหวัด

ดาวน์โหลด

แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) สำหรับจังหวัด

ดาวน์โหลด

ใบสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา)

ดาวน์โหลด

ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภท (องค์กรสตรี)

ดาวน์โหลด