สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี

จังหวัดมุกดาหาร

นายสานิตย์ พิจารณ์

พัฒนาการอำเภอคำชะอี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน