ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกมล เสวกวิหารี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว๐๗๐๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563