นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะทู้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต