มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือ/ระบบงานของกรมการพัฒนาชุมชน

คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานบริหารกองทุนชุมชน

คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานวิจัย

คู่มือระบบงานสนับสนุน (บุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ)


คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายกองทุนชุมชน (สทอ.)

คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)

คู่มือการประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

คู่มือการลงทะเบียน OTOP (สภว.)

คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (สภว.)

คู่มือการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ (สภว.)

คู่มือการส่งเสริมช่องการตลาด (สภว.)

คู่มือการจัดสรรเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

คู่มือการพัฒนาหลักสูตร (สพช.)

คู่มือการวิจัยและพัฒนา (สพช.)

คู่มือการพัฒนาบุคลากร (สพช.)

คู่มือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.)

คุู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (กค.)

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(Visited 7 times, 1 visits today)