ในอดีตเป็นชุมชนของขอมเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานโบราณวัตถุเป็นที่ปรากฏคือ กู่กาโดน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุ กระทั่งปี 2416 อุปราชเหง้าแห่งเมืองสุวรรณภูมิ พร้อมบริวาร ได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 4,800 คน มาตั้งเมืองเกษตรวิสัย ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากรัชกาลที่ 5 ให้อุปราชเหง้าเป็นเจ้าเมือง โดยพระราชทานนามว่า “พระศรีเกษตราวิชัย” และเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเกษตรวิสัย เป็นอำเภอหนองแวง แต่ภายหลังได้กลับมาใช้ชื่อเกษตรวิสัยเหมือนเดิม เพราะถือว่าเป็นมงคลนาม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเกษตรวิสัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเกษตรวิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 177 หมู่บ้าน

ลำดับ
อักษรไทย
อักษรโรมัน
หมู่บ้าน
ประชากร          
1
เกษตรวิสัย
Kaset Wisai
18
15,904
2
เมืองบัว
Mueang Bua
13
8,486
3
เหล่าหลวง
Lao Luang
15
7,116
4
สิงห์โคก
Sing Khok
13
7,235
5
ดงครั่งใหญ่
Dong Khrang Yai
13
6,240
6
บ้านฝาง
Ban Fang
17
6,047
7
หนองแวง
Nong Waeng
15
7,890
8
กำแพง
Kamphaeng
12
6,481
9
กู่กาสิงห์
Ku Ka Sing
13
9,334
10
น้ำอ้อม
Nam Om
9
5,010
11
โนนสว่าง
Non Sawang
14
5,241
12
ทุ่งทอง
Thung Thong
*10
5,652
13
ดงครั่งน้อย
Dong Khrang Noi
14
7,506
รวม
175
98,142
(Visited 2,250 times, 1 visits today)