คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน


การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชน 

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 12 times, 1 visits today)