กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 )

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562)

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551


กฎกระทรวง

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556)

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2553


บันทึกข้อความสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559


คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

 


กฎหมายอื่น ๆ ที่ควรรู้

รวมกฎหมายยาเสพติด 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(Visited 7 times, 1 visits today)