สพอ.เกษตรวิสัย ร่วมกับปกครองอำเภอเกษตรวิสัย “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย

 💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ ปกครองอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย”

 💠 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย นางสาวนิชนันทน์ อยู่นาน ปลัดอำเภอเกษตรวิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัยและทีมพี่เลี้ยงโครงการฯ ร่วมมอบสัตตสดกมหาทาน บารมี งานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามTPMAP จำนวน ๓ ครัวเรือน
๑.นายทองสา น้อยบาท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
๒.นางสาวนัญจวน จันทร์สา หมู่ที่ ๑ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
๓. นางมะลิ สุขเนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน สู่ไปการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งยังเหลืออีก ๒ ครัวเรือนที่รอดำเนินการ ในตำบลดงครั่งใหญ่ และตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว : สพอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(Visited 13 times, 1 visits today)