ทีมงานพช.เกษตรวิสัยใจเกินร้อย ออกติดตาม/สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมงานพช.เกษตรวิสัย ออกติดตาม/สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านโพนฮาด หมู่ที่ ๑๒ ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงสำรวจแปลงผักปลอดสารพิษบ้านโพนฮาด แหล่งรายได้สำคัญของพี่น้องบ้านโพนฮาดที่ริเริ่มมาจากความเข้มแข็งของคนภายในชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาขยายผลในกระบวนการทำงาน โดยการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน คือ ลดรายจ่าย(ทำสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพิ่มรายได้(มีอาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) ประหยัด(มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู้(สือทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) เอื้ออารีต่อกัน(ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี) ได้ขยายผลการทำงานสู่ความยั่งยืน


(Visited 312 times, 1 visits today)