สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565