🏫 สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 01 กรกฎาคม 2563 📢 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเดินทางมามอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ 📍📍ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🌎@สพอ. เกษตรสมบูรณ์🌎 ⏲️วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลโนนกอก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป 📌📌ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

🏫 สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 25 มิถุนายน 2563 📢 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มโซน “ต้นน้ำและขุนเขา” ในการนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ และประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้อยพัฒนา โดยตัวแทนได้นำเสนอและสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะกรรมการ และหลังจากรับฟังการนำเสนอผลงานแล้ว คณะกรรมการประเมินฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ประชาชน “อยู่เย็น เป็นสุข” จากนั้นได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ในคุ้มต่างๆของหมู่บ้าน เช่น จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหนูนา และจุดเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล ฯลฯ โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้าน 📍📍ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สพอ.เกษตรสมบูรณ์. เรียนผู้บังคับบัญชา. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 น. นางดาราณี. ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และนางไพรัตน์ มาตรวงษ์ นวช.พช.ชำนาญการ ได้ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน เพื่อคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการหนี้”สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และสำรวจความต้องการสนับสนุนอาชีพ

🌎@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 18 มิ.ย.2563 เวลา 13.30 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยางและนางสาวสิรพัชร คงโนนกอกพร้อม ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมชี้แจงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และทบทวนผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมมาภิบาล และวางแผนการพัฒนากลุ่ม 📍📍ณ บ้านหนองสโน ม. 11 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 📌📌

🌎@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 18 มิ.ย.2563 เวลา 10.30 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยางและนางสาวสิรพัชร คงโนนกอกพร้อม ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมชี้แจงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และทบทวนผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมมาภิบาล และวางแผนการพัฒนากลุ่ม 📍📍ณ บ้านโนนงิ้ว ม. 6 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 📌📌

🌎@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 18 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยางและนางสาวสิรพัชร คงโนนกอกพร้อม ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข. คจ. และทบทวนผลการประเมินศักยภาพโครงการ กข. คจ. ตามหลักธรรมมาภิบาล และวางแผนการพัฒนากลุ่ม 📍📍ณ บ้านโนนกอก ม. 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 📌📌

@สพอ.เกษตรสมบูรณ์. เรียนผู้บังคับบัญชา. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 น. นางดาราณี. ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และนางไพรัตน์ มาตรวงษ์ นวช.พช.ชำนาญการ ได้ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน เพื่อคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการหนี้”สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และสำรวจความต้องการสนับสนุนอาชีพ

🌎@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 16 มิ.ย.2563 เวลา 14.30 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยางและนางสาวสิรพัชร คงโนนกอกพร้อม ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมชี้แจงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และทบทวนผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมมาภิบาล และวางแผนการพัฒนากลุ่ม 📍📍ณ บ้านห้วยโป่ง ม. 10 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ