โครงสร้างบุคคลากร

นางดาราณี ผิวขาว

พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชนี ภิญโญยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเดื่อ และโนนกอก

นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดเลาะ และ หนองข่า

นางไพรัตน์ มาตรวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านหัน และ สระโพนทอง

นางพัสมล ขวัญสู่

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลบ้านเป้า บ้านยาง และ บ้านบัว

นายสัมพันธ์ วังคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองโพนงาม และ โนนทอง

นางสาวปานรดา เจริญขามป้อม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

นางทัศนีย์ เพชรนอก

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

(Visited 539 times, 1 visits today)