พช.เกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก World Soil Day 5 ธันวาคม 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

🗓 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
⏰ เวลา 09.00 น.
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก World Soil Day 5 ธันวาคม 2565
✏️ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพ ในการศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน
✏️ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ เครือข่าย “โคก หนอง นา พช.เกษตรสมบูรณ์” ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านเดื่อ ,เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
🚩กิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🚩กิจกรรมสาธิต การทำอาหารปลาแบบลดต้นทุน (Fish Ball) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาได้ทั้งปลากินพืช และปลากินเนื้อ เป็นสูตรเฉพาะของแปลง โคก หนอง นา คู่บุญ ของ นางบุญเมือง ชาตัน บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
🚩กิจกรรมการแจกต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านเดื่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “บ้านนี้รัก ปลูกผักกินเอง”
🚩จัดแสดงผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา
ในการนี้นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. ได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมในกิจกรรมการทำอาหารปลาแบบลดต้นทุน พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านเดื่อ ทั้งนี้ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ให้ความสนใจและเน้นย้ำให้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในทุกช่องทางเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึง

🚩 ณ ตลาดประชารัฐต้องชม ฅนพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

#SDGsforAll
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸 ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
————————————————
งามเกษตรสมบูรณ์
งามคุณค่าวัฒนธรรม
งามล้ำธรรมชาติพูนผล
งามใจงามคนคุณภาพ
งามมูลค่า11ศรีสู่สากล
งามแย้มยลสาวบ้านแต้เกษตรสมบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)