พช.เกษตรสมบูรณ์จัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการตลาดปันสุข คนไทยยิ้มได้ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลบ้านหัน

เข้าชม 8 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยนางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ นายเชิดศักดิ์ แควภูเขียว กำนันตำบลบ้านหัน ทีมผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหัน สมาชิก อบต.บ้านหัน นางวิไลลักษณ์ ก่อบุญ ประธาน กพสอ.เกษตรสมบูรณ์ ผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านหัน และครัวเรือนต้นแบบตามโครงการ “โคก หนอง นา” ได้รวมพลังในการก่อสร้างสถานที่สำหรับจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการนี้ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า และการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โดยเน้นย้ำการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 สร้างและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา สำหรับผู้สนใจต่อไป

ณ แปลง โคก หนอง นา นายศุภมิตร ดลประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

#SDGsforAll
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
——————————————————
งามเกษตรสมบูรณ์
งามคุณค่าวัฒนธรรม
งามล้ำธรรมชาติพูนผล
งามใจงามคนคุณภาพ
งามมูลค่า11ศรีสู่สากล
งามแย้มยลสาวบ้านแต้เกษตรสมบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)