ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดาราณี ผิวขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน