ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫 สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 01 กรกฎาคม 2563 📢 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเดินทางมามอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ 📍📍ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🏫 สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 01 กรกฎาคม 2563 📢 นางดาราณี ผิวขาว [...]

โดย kaset วันที่ 02 ก.ค. 2563

นางดาราณี ผิวขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

🌎@สพอ. เกษตรสมบูรณ์🌎 ⏲️วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางดาราณี ผิวขาวพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลโนนกอก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป 📌📌ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

โดย kaset วันที่ 01 ก.ค. 2563

🏫 สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 25 มิถุนายน 2563 📢 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มโซน “ต้นน้ำและขุนเขา” ในการนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ และประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้อยพัฒนา โดยตัวแทนได้นำเสนอและสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะกรรมการ และหลังจากรับฟังการนำเสนอผลงานแล้ว คณะกรรมการประเมินฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ประชาชน “อยู่เย็น เป็นสุข” จากนั้นได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ในคุ้มต่างๆของหมู่บ้าน เช่น จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหนูนา และจุดเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล ฯลฯ โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้าน 📍📍ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โดย kaset วันที่ 29 มิ.ย. 2563