นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะปง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง จังหวัดพังงา