โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์

นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชยุดา ปล้องใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิรินันท์ พูลพิทักษ์

อาสาพัฒนา

(Visited 291 times, 1 visits today)