ประวัติความเป็นมา

อำเภอกะเปอร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองระนอง และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าชนะ อำเภอวิภาวดี และ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ

ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน

อำเภอกะเปอร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงกลวง (Muang Kluang)   4 หมู่บ้าน
2. กะเปอร์ (Kapoe)                   10 หมู่บ้าน
3. เชี่ยวเหลียง (Chiao Liang)   7 หมู่บ้าน
4. บ้านนา (Ban Na)                   8 หมู่บ้าน
5. บางหิน (Bang Hin)               5 หมู่บ้าน

(Visited 1,216 times, 1 visits today)