ประชุมขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทีมพี่เลี้ยงภาคประชาชน)

(Visited 3 times, 1 visits today)