🌾พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนงานแก้จนฯ ประชุมรับรองครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕🌾

🌾พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนงานแก้จนฯ ประชุมรับรองครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕🌾

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

🌻นายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกะเปอร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ เพื่อพิจารณารับรองครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕
🌻ในการนี้ น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้ชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕ โดยได้ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่แต่ละตำบล พบปะพูดคุย และวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนในแต่ละมิติ เช่น มิติสุขภาพ, ความเป็นอยู่, การศึกษา, รายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ของแต่ละครัวเรือน
🌻โดย คณะกรรมการอำนวยการแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกะเปอร์ ได้ร่วมกันพิจารณารับรองข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕ และวางแผนบูรณาการให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
🏕กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง⛰
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)