🍁พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🍁

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🍁
วันที่พุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
💮นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมประชุมรับรองผลการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
💮ในการนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ หรือ ศจพ.อ. ประชุมตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้แก่
๑.กลุ่มเป้าหมายในระบบ Tpmap
๒.กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ Tpmap
๓.กลุ่มเปลาะบาง
💮 ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิรพอเพียง จักได้นำข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ต่อไป
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 5 times, 1 visits today)