🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชิมี🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชิมี🍁
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
💮น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านชิมี หมู่ที่ ๘ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
💮สำหรับกิจกรรมสัมมาชีพที่ดำเนินการ คือ การทำไม้กวาดก้านจาก เหตุที่เลือกฝึกอาชีพนี้คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในบ้านชิมี มีอาชีพลอกใบจากขาย ก้านจากที่เหลือจากการลอกใบออก ชาวบ้านจะเผาทิ้งไม่มีประโยชน์ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดรายได้
💮ในการนี้นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนเป้าหมายการฝึกอาชีพ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ และเศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรม ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญ การทำไม้กวาดก้านจาก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่น มาให้ความรู้แก่ครัวเรือนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหลังจากการฝึกอาชีพแล้ว จะมีการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง และพัฒนาเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือน และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 12 times, 1 visits today)