🌾พช.กะเปอร์ หนุนกลุ่มสตรีสืบสานภูมิปัญญาการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต่งในโอกาสและพิธีต่างๆ เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน🌾

🌾พช.กะเปอร์ หนุนกลุ่มสตรีสืบสานภูมิปัญญาการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต่งในโอกาสและพิธีต่างๆ เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน🌾

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

🌺น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต่งในโอกาสและพิธีต่างๆ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ดำเนินการโดย คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์
🌺โดยโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและประดับตกแต่งเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆนี้ เป็นโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักและวิธีการจับจีบผ้าเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ และนำความรู้ทักษะที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก สร้างรายได้สู่ครัวเรือนและชุมชน
🌺ปัจจุบันการผูกผ้าและประดับตกแต่ง เป็นที่นิยมในงานพิธีต่างๆอาทิเช่น พิธีงานบุญ งานบวช งานแต่ง และงานพิธีตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีทักษะการผูกผ้าหาได้ยากมาก การฝึกอบรมให้ความรู้การผูกผ้าจึงมีความสำคัญ เพื่ออนุรักษ์ความรู้การผูกผ้าให้ตกทอดแก่คนรุ่นหลัง โดยมีกลุ่มสตรีในบ้านทรัพย์สมบูรณ์เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คนด้วยกัน
“ระนอง ต้องมา”
🌊“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)