🌾พช.กะเปอร์ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๕🌾

🌾พช.กะเปอร์ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๕🌾
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
🌻น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
🌻ความเป็นมาของอาสาพัฒนาชุมชน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ครม.มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน และในปีพ.ศ. ๒๕๑๕ ขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชนออกไปทุกจังหวัด
🌻โดยอาสาพัฒนาชุมชน คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย ๔ คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชน เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน
🌻วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ถือเป็นวันครบรอบ ๕๓ ปีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ที่แสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น
ระนองต้องมา
🏕กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง⛰
(Visited 7 times, 1 visits today)