พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ในการนี้ นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ต.บ้านนา โดยในที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของต.บ้านนา เพื่อทราบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา และได้ใช้ข้อมูลต่างๆมาเพื่อประกอบการจัดทำแผน ได้แก่ แผนหมู่บ้าน, ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ), ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ที่สะท้อนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถสามารถเชื่อมโยงสู่แผ่นพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
“ระนอง ต้องมา”
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 10 times, 1 visits today)