พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

พช.กะเปอร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายนวิน สังข์เทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้านบางหิน หมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ในการนี้ นายนวิน สังข์เทพ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบางหิน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และผูนำชุมชนในเขตพื้นที่ ต.บางหิน โดยในที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของต.บางหิน เพื่อทราบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา และได้ใช้ข้อมูลต่างๆมาเพื่อประกอบการจัดทำแผน ได้แก่ แผนหมู่บ้าน, ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ), ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ที่สะท้อนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถสามารถเชื่อมโยงสู่แผ่นพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
“ระนอง ต้องมา”
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 11 times, 1 visits today)