🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปภัมภ์🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปภัมภ์🍁
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
💮น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ดำเนินโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีนางกาญจนา สังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส
💮โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเด็กสากล โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง ๖ ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ”
💮กองทุนพัฒนาเด็กชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส สำหรับต.บางหิน อ.กะเปอร์ มีเด็กที่เข้ารับทุนจำนวน ๔ คน
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 15 times, 1 visits today)