🍁พช.กะเปอร์ จัดเวทีตรวจสอบรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🍁

🍁พช.กะเปอร์ จัดเวทีตรวจสอบรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🍁

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

💮น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จัดประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
💮ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ของอำเภอกะเปอร์ มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 9 times, 1 visits today)